Algemene Reisvoorwaarden

Argantravel
Argantravel/ Algemene reisvoorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden Argantravel

Argantravel is aangesloten bij het Garantiefonds Gespecialiseerde Touroperators. De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

Pakketreizen

De garantie wordt geboden op pakketreizen (zie ggto-garantieregeling). De garantie wordt niet geboden op losse boekingen van accommodaties of vliegtickets.

Art. 1 Totstandkoming en inhoud van de overeenkomst
 • a. De reisovereenkomst tussen Argantravel en een reiziger, komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van de offerte van Argantravel, door middel van het ondertekenen en retourneren van de offerte door de reiziger.
  Alle offertes van Argantravel zijn vrijblijvende offertes.
 • b. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 • c. Bij de reisduur vermelde dagen bevatten de dagen van vertrek en aankomst. Deze zijn als gehele dagen gerekend ongeacht de vertrek- en aankomsttijd. Voor de vervoersonderdelen van de reis zullen de definitieve vertrek- en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.
Art. 2 Betaling
 • a. Bij het tot stand komen van een overeenkomst dient een bedrag (aanbetaling) te worden voldaan dat gelijk is aan 10% van de totale overeengekomen reissom en de kosten van de eventueel via Argantravel afgesloten verzekeringen.< Vliegtickets worden door Argantravel niet verkocht. Voor reizen op maat dienen de tickets zelf geboekt en betaald te worden. Indien Argantravel bemiddelt in de aankoop van tickets dient de ticket ten alle tijde door de reiziger zelf aangekocht te worden./li>
 • b. Het restant van de reissom dient uiterlijk 56 dagen voor de dag van vertrek in het bezit te zijn van Argantravel. Bij niet tijdige betaling is de reiziger van rechtswege in verzuim en heeft Argantravel het recht de overeenkomst te ontbinden. De reiziger is in dat geval de annuleringskosten ad 25% van de reissom aan Argantravel verschuldigd. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk in geval van latere boeking.
Art. 3 Reissom
 • a. De geoffreerde reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Argantravel bekend zijn op het moment van het verzenden van de offerte.
 • b. In geval van aanmerkelijke verhoging (waaronder moet worden verstaan een verhoging van 10% of meer) van de vervoerskosten (met inbegrip van de brandstofkosten) en/of de Amerikaanse dollar-, euro- en dirhamkoers kan Argantravel tot 20 dagen voor vertrek de reissom wijzigen.
 • c. De reiziger kan, indien hij niet akkoord gaat met een verhoging van de reissom als bedoeld onder sub. b., de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring ontbinden. De ontbinding dient binnen drie werkdagen na kennisneming van de prijsverhoging door de reiziger te geschieden.
Art. 4 Informatie
 • a. De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort en het vereiste visum.
 • b. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn rekening.
Art. 5 Annulering door de reiziger
 • a. Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten annuleringskosten verschuldigd volgens de volgende bepalingen:
   bij annulering tot 56 dagen voor de dag van vertrek: € 70,- per persoon, tot een max. van 25% van de reissom;
  1. bij annulering vanaf de 56ste dag (inclusief) tot de 28ste dag voor de dag van vertrek: 40% van de reissom;
  1. bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14e dag voor de dag van vertrek: 85% van de reissom;
  1. bij annulering vanaf de 14e dag (inclusief) tot de dag van vertrek: 95% van de reissom:
  1. bij annulering op de dag van vertrek of later: de volle reissom.
 • b. Een annulering door de reiziger wordt alleen in behandeling genomen op werkdagen tijdens kantooruren. Annulering buiten deze kantooruren wordt geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
Art. 6 Ontbinding; wijziging
 • a. Argantravel heeft het recht de overeenkomst te ontbinden middels een schriftelijke verklaring zonder dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal bij groepsreizen.
 • b. Argantravel heeft het recht de overeengekomen dienstverlening op één of meer punten te wijzigen. Indien de wijziging een nadeel van meer dan geringe betekenis voor de reiziger met zich brengt kan deze de overeenkomst ontbinden middels een schriftelijke verklaring. De ontbinding dient binnen drie werkdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging door de reiziger te geschieden.
 • c. In geval van ontbinding en wijziging als bedoeld onder sub a. en b. van dit artikel ontstaat geen verplichting tot schadevergoeding.
Art. 7 Aansprakelijkheid
 • a. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de reisleiding of de lokale agent ter plekke, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Als de klacht niet bevredigend wordt opgelost moet deze uiterlijk binnen één maand na terugkeer in Nederland schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Argantravel.
 • b. Argantravel is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en een redelijke wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.
 • c. Indien Argantravel aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Argantravel in het desbetreffende geval aanspraak geeft. Indien bedoelde verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat is iedere aansprakelijkheid van Argantravel beperkt tot een maximaal bedrag gelijk aan tweemaal de overeengekomen reissom.
 • d. Bij het inschakelen van derden door Argantravel zal zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Argantravel is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Argantravel is evenmin aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak voor vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering.
 • e. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Argantravel.
 • f. Argantravel is niet aansprakelijk voor:
   – ongevallen calamiteiten en kosten als gevolg hiervan die u overkomen tijdens de reis. Noodzakelijke meerkosten door aanpassingen van de reis of vervroegde repatriëring die voortvloeien uit calamiteiten en ongevallen komen tevens voor eigen rekening. Wij adviseren u dan ook nadrukkelijk een reisverzekering af te sluiten. Dit kunt u ook doen bij Argantravel.
  1. – schade als gevolg van tekortkomingen, nalatigheden of fouten in het inhoudelijke reisprogramma van (niet in het gepubliceerde programma van de reisorganisator opgenomen) speciale reizen, waarbij de reisorganisator uitsluitend verantwoordelijk is voor de organisatorische uitvoering van de reis – t.w. vervoer en verblijf – en waarbij de (uitvoering van de) programma-inhoud door en onder verantwoordelijkheid van derde geschiedt.
  1. – de gepubliceerde vertrek- en aankomsttijden. Deze zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen.
  1. – uit oorlogshandelingen, stakingen, politieke calamiteiten, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijze niet konden worden vermeden.
  1. – diefstal, verlies en beschadiging van eigendommen/bagage.
  1. – het door deelnemers in bezit hebben van verboden stoffen/goederen die in strijd zijn met de Nederlandse wetten of met die van het gastland; het door deelnemers handelen in strijd met de wetten en zeden van het land dat wordt bereisd.
  1. – kennelijke fouten in het reisprogramma.
  1. – schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te geven.
 • g. De reiziger koopt zelf zijn vliegtickets. Alle schade die voortvloeit uit deze aankoop komen voor rekening van de reiziger. Schades zoals bijvoorbeeld vertraging en/of schade geleden door veranderde vluchtschema’s of vertrektijden, of welke schade dan ook die voortvloeien uit fouten gemaakt bij de luchtvaartmaatschappij.
 • h. Argantravel is verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen die nodig zijn om te verzekeren dat, wanneer hij wegens financieel onvermogen zijn verplichtingen jegens de reiziger niet of niet verder kan nakomen, wordt zorggedragen hetzij voor overneming van zijn verplichtingen door een ander hetzij voor terugbetaling van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan. Indien de reiziger reeds op de plaats van bestemming is aangekomen dient, voor zover de reisovereenkomst dat vervoer omvat, in ieder geval te worden zorggedragen voor de terugreis.
 • d. Vanuit deze verantwoordelijkheid betaalt Argantravel ingeval zich de situatie voordoet bedoelt onder 7 lid h van deze voorwaarde het in de wet (art 7:512BW) verplichte deel van de reissom terug.

Reisadvies nodig?

Onze reisexpert staat voor je klaar.
+31 (0) 70 2203014
+31 (0) 6 28414539

Waarom reizen met Argantravel?

 • Marokko Specialist
 • Reizen op Maat
 • Ongekende mogelijkheden
 • Gediplomeerde gidsen
 • Originaliteit & Duurzaamheid
 • Typische & duurzame accommodatie